1. Chủ tịch hội đồng quản trị                            : Ông Lý Đình Sang

2. Kế toán trưởng                                              : Bà Nguyễn Hồ Trúc Phương

3. Thành viên hội đồng Quản trị                      : Ông Đinh Văn Minh

4. Thành viên hội đồng Quản trị                      : Bà Nguyễn Thị Minh

5. Thành viên hội đồng Quản trị                      : Ông Lê Minh Tú

6. Thành viên hội đồng Quản trị                      : Ông Đỗ Thành Chung

7. Giám đốc                                                        : Ông Trần Ngọc Bửu Trân