Xây dựng, triển khai phương án cổ phần hóa Công ty

14:05 | 05/04/2015

Thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty nhằm tạo nguồn vốn hoạt động và phát triển.  

Để giải quyết khó khăn về vốn ngắn hạn và trung hạn, Công ty xây dựng phương án cổ phần hóa và đưa lên sàn giao dịch chứng khoán nhằm thu hút được lượng tài chính cần thiết. Theo phương án xây dựng, đến giữa năm 2016, việc cổ phần hóa sẽ hoàn thành.

Khi đó có đủ nguồn lực tài chính, dự án xây dựng Nhà máy dầu tại phía Nam sẽ được triển khai. Dự kiến sau 2 năm (2018), Nhà máy này sẽ đi vào hoạt động và có sản phẩm bán ra thị trường.