TEST 1

Dưới đây là danh sách Turn off the lights when you go out hay nhất và đầy đủ nhất

THÔNG BÁO KẾT THÚC VÒNG 2 – KÌ THI TIẾNG ANH TRÊN TRANG WEB HOC24.VN

Sau 4 ngày nhận và chấm bài thì chỉ có 8 bạn tham gia vòng số 2, và kết quả như sau :

1. Phương An 27.33 2. Nguyễn Huy Thắng 21.67 3. Nhók Me 21.33 4. Lê Thị Linh Chi 21.33 5. Truy kích 20.67 6. Hoàng Lê Bảo Ngọc 19.33 7. Marilyna 18.67 8. ♪ ♀ ♡Băng♥Ciuღ ♂ ♫ 16.33

Nhìn chung các bạn lần này làm bải rất tốt.

Đáp Án vòng thi như sau :

A. Trắc nghiệm:

1. Mathematics ………… divided into branches.

A. have been

B. was

C. were

D. is

2. Bread and egg …………….. my favorite food, i eat it everyday.

A. used to be

B. is

C. no longer be

D. has been

3. Everyone ……………….. for home by the time I ………….. to the party.

A. has gone / gone

B. went / has gone

C. had gone / went

D. went / went

4. She ……………. the dinner when she ………… home.

A. cooked / got

B. cooks / gets

C. has been cooking / got

D. had cooked / got

5. You ………………………….. John yesterday. He died two years ago.

A. can’t see

B. couldn’t see

C. mustn’t have seen

D. couldn’t have seen

6. They are studying hard ………………….. they will pass the examination.

A. in order to

B. so that

C. maybe

D. for that

7. It is my friend ………….. wrote that sentence.

A. who

B. is

C. that

D. whom

8. The man who teaches us English comes from USA.

A. The man teaching us English comes from USA.

B. The wan, who teaching us English comes from USA.

C. The man, whom teaches us English comes from USA.

D. The man, that teaching us English, comes from USA.

9. The first man who walked on the moon was Armstrong.

A. The first man walking on the moon was Armstrong.

B. The first man to walk on the moon was Armstrong.

C. The first man, whose name was Armstrong, walking on the moon.

D. Armstrong, the first man to walk on the moon.

10. Although she was punished strictly, she wasn’t sad.

A. Although was punished strictly, she wasn’t sad.

B. Although had been punished strictly, she wasn’t sad.

C. Punished strictly, she wasn’t sad.

D. Being punished strictly, she wasn’t sad.

11. …………………. you not study hard, you will fail the exams.

A. Unless

B. Whether

C. Should

D. Won’t

12. If you study hard, ……………………, you will fail the exam.

A. unless

B. however

C. so that

D. otherwise

13. You are always making that terrific noise !

A. I wish you didn’t make that terrific noise.

B. I wish you wouldn’t make that terrific noise.

C. I wish you hadn’t made that terrific noise.

D. If I were you, I won’t make that terrific noise.

14. He is so …………………!

A. manly

B. man

C. manner

D. men

15. Everyone ……………. he likes that song.

A. if

B. but

C. or

D. hence

B. Viết lại :

1. The president’ll make an important decision tomorrow.

-> It is the president who/that’ll make an important decision tomorrow.

-> It is an important decision that the president will make tomorrow.

-> It is tomorrow that the president’ll make an important decision.

2. She started to learn English when she was 7.

-> English started to be learnt/learned when she was 7.

3. He says that she is a good student.

-> She is said to be a good student.

4. “If you don’t leave my house, I’ll call the police” the lady said to him.

-> The lady threatened to call the police if he didn’t leave her house.

5. I said to him “Where did you go yesterday ?”

-> I asked him where he had gone the day before.

6. As she was sick, she didn’t go to school.

-> Owing to her sickness, she didn’t go to school.

7. Do you remember the day . We first met on that day.

-> Do you remember the day when we first met ?

8. The sun made traveler thirsty. It was hot at midday.

-> The sun, which was hot at midday, made traveler thirsty.

9. When I went home, I saw an accident.

-> When going home, I saw an accident.

10. If she knew the answer, she would tell you.

-> Were she to know the answer, she would tell you.

11. She never calls me.

-> At no time does she call me.

12. The word “another” can by replaced by which word?

-> The word “another” is the closet meaning with which word ? / The word “another” is the synonym with which word ?

Xem Thêm  Đọc hiểu bài hát Khát Vọng – Phạm Minh Tuấn

13. “You musn’t go into that area !” he said to us.

-> He forbade us from going to that area./He forbade us to go into that area.

14. Does he need to go to school ?

-> Is there necessity for him to go to school ?

15. He failed to win the race.

-> He didn’t win the race.

Và còn một số bạn muốn xem bài làm của các bạn tham gia thi, thì mình cũng công bố luôn :

+) Bạn Nguyễn Huy Thắng :

I.Trắc nghiệm

1.D

2.B

3.C

4.A

5.D

6.B

7.A

8.A

9.B

10.C

11.A

12.D

13.A

14.A

15.B

II.Viết lại

1.- It is president who will make an important decision tomorrow.

– It is an important decision that will be made by the president tomorrow.

– It is tomorrow when the president will make important decision.

2. English was learnt by her when she was 7.

3. She is said to be a good student

4. The lady told him if he didn’t leave her house, she would call the police.

5. I asked him where he went the previous day.

6. Owing to her sickness, she didn’t go to school.

7. Do you remember the day when we first met?

8. The sun which was hot at midday made travelers thirsty.

9. When going home, I saw an accident

10. Were the answer known, it would be told?

11. At no time does she call me

12. The word “another” is nearest in meaning to?

13. He forbade us going into that area

14. Is there necessity for him to go to school?

15. He didn’t succeed in winning the race.

+) Bạn Nhók Me :

1 D 2B 3C 4A 5D 6D 7A 8A 9D 10D 11D 12 D 13 B 14 A 15B

1)a, It is the president who will make an important decison tomorrow. b, It is an important decision which will be made by the president. c, It is tomorrow when the president will make an important decison. 2. English has been learned by her since she was 7 3. She is said to be a good student

4. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house…. 5. I asked him where he went the day before. 6. Owning to her sickness, she didn’t go to school. 7.Do you remember the day when we first met 8. The sun, which at midday was hot, made the traveler thirsty. 9. When i was on my way home, i saw an accident.

10. Were she to know the answer, she would tell you. 11. At no time has she called me 12.The word ”another” be able to replace by? 13. He forbade us not to go into that area. 14. Is there necessity for him to go to school? 15. He didn’t succeed in wining the race.

+) Bạn ♪ ♀ ♡Băng♥Ciuღ ♂ ♫ :

A. Trắc nghiệm:

1. Mathematics ………… divided into branches.

A. have been

B. was

C. were

D. is

2. Bread and egg …………….. my favorite food, i eat it everyday.

A. used to be

B. is

C. no longer be

D. has been

3. Everyone ……………….. for home by the time I ………….. to the party.

A. has gone / gone

B. went / has gone

C. had gone / went

D. went / went

4. She ……………. the dinner when she ………… home.

A. cooked / got

B. cooks / gets

C. has been cooking / got

D. had cooked / got

5. You ………………………….. John yesterday. He died two years ago.

A. can’t see

B. couldn’t see

C. mustn’t have seen

D. couldn’t have seen

6. They are studying hard ………………….. they will pass the examination.

A. in order to

B. so that

C. maybe

D. for that

7. It is my friend ………….. wrote that sentence.

A. who

B. is

C. that

D. whom

8. The man who teaches us English comes from USA.

A. The man teaching us English comes from USA.

B. The wan, who teaching us English comes from USA.

C. The man, whom teaches us English comes from USA.

D. The man, that teaching us English, comes from USA.

9. The first man who walked on the moon was Armstrong.

A. The first man walking on the moon was Armstrong.

B. The first man to walk on the moon was Armstrong.

C. The first man, whose name was Armstrong, walking on the moon.

D. Armstrong, the first man to walk on the moon.

10. Although she was punished strictly, she wasn’t sad.

A. Although was punished strictly, she wasn’t sad.

B. Although had been punished strictly, she wasn’t sad.

C. Punished strictly, she wasn’t sad.

D. Being punished strictly, she wasn’t sad.

Xem Thêm  Đến với bài thơ hay: "TỐNG BIỆT HÀNH" CỦA THÂM TÂM

11. …………………. you not study hard, you will fail the exams.

A. Unless

B. Whether

C. Should

D. Won’t

12. If you study hard, ……………………, you will fail the exams.

A. unless

B. however

C. so that

D. otherwise

13. You are always making that terrific noise !

A. I wish you didn’t make that terrific noise.

B. I wish you wouldn’t make that terrific noise.

C. I wish you hadn’t made that terrific noise.

D. If I were you, I won’t make that terrific noise.

14. He is so …………………!

A. manly

B. man

C. manner

D. men

15. Everyone ……………. he likes that song.

A. if

B. but

C. or

D. hence

B. Viết lại :

1. The president’ll make an important decision tomorrow.

-> It is the president who will make an important decision tomorrow.

-> It is an important decision which the president will make tomorrow.

-> It is tomorrow when the president will make an important decision.

2. She started to learn English when she was 7.

-> English was started to learn by her when she was 7.

3. He says that she is a good student.

-> She is said to be a good student.

4. “If you don’t leave my house, I’ll call the police” the lady said to him.

-> The lady told him if he didn’t leave her house, she would call the police.

5. I said to him “Where did you go yesterday ?”

-> I asked him where he went the day before?

6. As she was sick, she didn’t go to school.

-> Owing to be sick, she didn’t go to school.

7. Do you remember the day . We first met on that day.

-> Do you remember the day when we first met.

8. The sun made traveler thirsty. It was hot at midday.

-> The sun which was hot at midday made traveler thirsty.

9. When I went home, I saw an accident.

-> When I was going home, I saw an accident.

10. If she knew the answer, she would tell you.

-> Were she known the answer, she would tell you.

11. She never calls me.

-> At no time she calls me.

12. The word “another” can be replaced by ?

-> The word “another” ……………………………………………………

13. “You mustn’t go into that area !” he said to us.

-> He forbade us to go into that area.

14. Does he need to go to school ?

-> Is there necessity for him to go to school?

15. He failed to win the race.

-> He didn’t win the race.

+) Bạn Phương An :

A. Trắc nghiệm: D B C A D B A A B D C D B A B

B. Tự luận:

1.

It is the president who will make an improtant decision tomorrow.

It is an important decision which will be made by the president tomorrow.

It is tomorrow when the president will make an important decision.

2. English is a subject that she started to learn when she was 7.

3. She is said to be a good student (by him).

4. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house.

5. I asked him where he had gone the day before.

6. Owning to her sickness, she didn’t go to school.

7. Do you remember the day when we first met?

8. The sun, which was hot at midday, made the traveler thirsty.

9. When I saw an accident, I was going home.

10. Were she to know the answer, she would tell you.

11. At no time does she call me.

12. The word ”another” is able to be superseded by ?

The word ”another” is possible to be took the place of ?

13. He forbade me to go into that area.

14. Is there necessity for him to go to school?

15. He didn’t succeed in winning the race.

+) Bạn Truy kích :

A.Trắc nghiệm

1.D

2.B

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.A

9.B

10.C

11.A

12.D

13.A

14.A

15.B

B.Viết lại

1.It is president who will make an important decision tomorrow/ It is an important decision that will be made by the president tomorrow/ It is tomorrow when the president will make important decision

2. English was learnt by her when she was 7

3. She is said to be a good student

4. The lady told him if he didn’t leave her house, she would call the police

5. I asked him where he went the previous day

6. Owing to her sickness, she didn’t go to school

7. Do you remember the day when we first met

8. The sun which was hot at midday made travelers thirsty

9. When going home, I saw an accident

10. Were the answer known, it would be told

11. At no time does she call me

12. The word “another” is nearest in meaning to

Xem Thêm  Nguyên Thoại

13. He forbade us going into that area

14. Is there necessity for him to go to school

15. He didn’t succeed in winning the race

+) Bạn Lê Thị Linh Chi :

A. TRẮC NGHIỆM 1. A 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. A 10. D 11. C 12. A 13. A 14. A 15. B

B. Viết lại : 1. -> It is the president who will make an important decision tomorrow. -> It is an important decision which president will make tomorrow -> It is tomorrow when the president will make an important decision. 2. English has been learned by her since she was 7 3. She is said to be a good student. 4. The lady asked him if he didn’t leave her house, she would call the police. 5. I asked him where he had gone the previous day. 6. Owing to her sickness, she didn’t go to school. 7. Do you remember the day when we first met? 8. The sun which was hot at midday made traveler thirsty. 9. When did I go home, I saw an accident. 10. Were she to know the answer, she would tell you. 11. At no time does she call me. 12. The word “another” that can be replaced by? 13. He forbade us not to go into that area. 14. Is there necessity for him to go to school? 15. He didn’t succeed in winning the race.

+) Bạn Hoàng Lê Bảo Ngọc :

A. TRẮC NGHIỆM 1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. A 10. D 11. C 12. A 13. A 14. A 15. C

B. VIẾT LẠI :

1. -> It is the president who will make an important decision tomorrow. -> It is an important decision which president will make tomorrow -> It is tomorrow when the president will make an important decision. 2. English has been learned by her since she was 7. 3. She is said to be a good student. 4. The lady asked him if he didn’t leave her house, she would call the police. 5. I asked him where he had gone the day before. 6. Owing to her sickness, she didn’t go to school. 7. Do you remember the day that we first met? 8. The sun, which was hot at midday, made traveler thirsty. 9. When I saw an accident did I go home. 10. Were she to know the answer, she would tell you. 11. At no time does she call me. 12. The word “another” that can be replaced by? 13. He forbade us not to go into that area. 14. Is there necessity for him to go to school? 15. He didn’t succeed in winning the race.

+) Bạn Marilyna :

I ) Trắc nghiệm

1. A

2. B

3. A

4. D

5. B

6. B

7.A

8. B

9. B

10. D

11. C

12. D

13. B

14. A

15. C II) Tự luận

1.

-> It is the president who will make an important decision tomorrow.

-> It is an important decision that the president’ll make tomorrow.

-> It is tomorrow when the president’ll make an important decision.

2. English was learnt when she was 7.

3. She is said to be a good student.

4. The lady said to him if he didn’t leave her house, she would call the police.

5. I asked him where he had gone the day before.

6. Owing to being sick, she didn’t go to school.

7. Do you remember when we first met ?

8. The sun made traveler thirsty, because it was hot at midday.

9. …….

10. Were she to know the answer, she would tell you.

11. At no time does she call me.

12. The word ”another” have similar meaning with what word?

13. He forbade us not to go into that area.

14. Is there necessity for him to go to school?

15. He didn’t succeed in winning the race.

**** Giải thích các cấu trúc cần thiết :

Câu 5 trắc nghiệm: Có “yesterday” -> việc này đã xảy ra, vế sau có “He died two years ago” -> nhấn mạnh

ta dùng cấu trúc Modal Perfect : couldn’t have seen : đã không thể thấy – > Câu D.

Câu 7 trắc nghiệm : Có cấu trúc: It is/ was + N + that + Verb (cấu trúc nhấn mạnh).

-> Chọn C.

Câu 13 trắc nghiệm, đây là hoạt động thường xuyên xảy ra “always making”, nên ta muốn dừng việc này lại vì nó quá làm phiền. -> Chọn B.

Các bạn được vào vòng trong như sau :

1. Phương An 26.33 2. Nguyễn Huy Thắng 20.67 3. Truy kích 20.67 4. Nhók Me 20.33 5. Lê Thị Linh Chi 20.33

Vòng 3 – Chung kết sẽ diễn ra trong 3 ngày , từ ngày 18/1/2017 -> 20/1/2017 giữa 5 bạn tranh tài.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt..

_Trịnh Đức Minh_